Reference - IS a GIS

DaG

DaG je geografický informační systém umožňující efektivní práci s daty katastru nemovitostí rozšířené o další zájmové vrstvy. Standardně obsahuje rastrové a digitální mapy katastru nemovitostí, doplněné o mapy dřívějších evidencí. Dále obsahuje administrativní vrstvy, ortofota ČR a digitální mapu Prahy. DaG lze rozšířit o další vektorová a rastrová data dle požadavků uživatelů. Systém rovněž umožňuje připojení WMS služeb třetích stran. DaG umožňuje snadné vyhledávání dle parcelního čísla, listu vlastnictví, výměry a kultury. Systém je propojen s údaji SPI, a proto je možné za použití dalších nástrojových funkcí zobrazit podrobnější informace o parcelách včetně výpisu listu vlastnictví s možností verifikace informací na portálu ČÚZK. Aplikace v upravené podobě používána na SPÚ, ÚZSVM a AOPK.

DagView

Interaktivní systém DagView poskytuje informace o pozemcích, budovách a bytových jednotkách, o vlastnictví právnických i fyzických osob, listech vlastnictví a řízeních. Mimoto obsahuje předpřipravené nástroje pro tvorbu uživatelských sestav o majetku organizací a firem zadaných IČ v rámci správní obce, okresu a katastrálního území. Součástí nástroje je možnost definování majetku tzv. neznámého vlastníka s procedurou sledování úbytku a přírůstku majetku včetně informace na který list vlastnictví byl nemovitý majetek převeden.

V případě právnických a fyzických osob je možné tvořit seznamy vlastníků i pro celý okres s možností zjištění listů vlastnictví v jednotlivých katastrálních území v rámci okresu, na kterých je vybraný subjekt veden jako vlastník či spoluvlastník.

Informace v rámci DagView jsou interaktivní a umožňují přechod jak na související podrobnější informaci, tak přechod do grafického informačního systému DaG pro zobrazení vyhledaných informací v mapě.

Aplikace pro správu majetku

Aplikace pro správu majetku jsou efektivním nástrojem poskytujícím ucelené informace o nemovitém majetku ve správě příslušné organizace. Systém umožňuje vyhledávání dat v rámci okresů, katastrálních území, územních pracovištích. Možnosti vyhledávání podle nájemní smlouvy, nájemce nebo atributů v rámci katastru nemovitostí. Systém zobrazuje informace o podílech jednotlivých vlastníků, informace o smlouvách a informace o případných průnicích se zájmovými vrstvami (půdní bloky atd.). Samozřejmostí je i vkládání uživatelských poznámek. Dále je možné aplikaci rozšířit o srovnávací sestavy majetku vůči skutečnému stavu v katastru nemovitostí. Samozřejmostí je propojení dat s mapou. Správu majetku v různých obdobách využívá SPÚ, ÚZSVM, AOPK