Certifikace

GIS

Jsme součástí partnerské sítě Esri Partners.

Geodézie

Kvalita výkonu geodetických prací ve společnosti GEKON je zajištěna dodržováním zákona 344/1992 sb. a Vyhlášky 190/1996 sb. o ověření prací úředně oprávněnými zeměměřickými inženýry dle §13 zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví v platném znění.

Společnost Gekon disponuje pracovníky, vlastnícími oprávnění

  • podle par. 13, odst. 1, písm. a) zákona č.200/94 Sb. pro budování a zaměřování pevného bodového pole polohového (2 oprávnění)
  • podle par. 13, odst. 1, písm. b) zákona č.200/94 Sb. pro ověřování výsledků geodetických prací ve výstavbě (3 oprávnění)
  • podle par. 13, odst. 1, písm. c) zákona č.200/94 Sb. pro ověřování geometrických plánů (2 oprávnění)

Společnost Gekon je držitelem

  • Potvrzení Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického ve Zdibech o souladu pracovních postupů při zpracování rastrových map s předpisy ČUZK
  • Atestu skeneru pro skenování katastrálních map